Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten inzake huur en verhuur van roerende zaken alsmede iedere andere overeenkomst of aanbieding inzake alle diensten van Kraak de Kist, gevestigd te Ede, verder te noemen verhuurder.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden of de geldigheid van eventuele voorwaarden van huurder(-s) worden nu voor alsdan van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien verhuurder akkoord gaat met de voorwaarden van huurder, laat dit onverlet de inhoud van de overige voorwaarden. Onder huurder wordt verstaan een ieder die zaken van verhuurder op basis van een (ver-) huurovereenkomst wenst te gebruiken of gebruik wenst te maken van de diensten van verhuurder.

Artikel 2. Afspraken

 1. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van verhuurder binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat verhuurder een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de dag waarop de opdrachtbevestiging is gedateerd.
 2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen 8 dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden. Behalve als deze 8 dagen reeds in de termijn van de huurdatum vallen dan gelden de gebruikelijke annuleringskosten.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door verhuurder, zijn personeel of namens verhuurder gedaan door zijn agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden verhuurder slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of (ver-) huurovereenkomst tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Elke overeenkomst wordt door verhuurder aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat huurder, uitsluitend ter beoordeling van verhuurder, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 6. Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 7. Verhuurder is bevoegd om, indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan huurder zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Huurder is niet gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.

Artikel 4. Wijziging der opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens huurder worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden huurder extra in rekening gebracht.
 2. Door huurder, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door huurder tijdig en schriftelijk aan verhuurder ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van huurder.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door verhuurder, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 5. Reikwijdte en levertijd

 1. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op die overeenkomst omschreven zaken, nader te noemen: zaak, en wordt afgesloten voor de aldaar genoemde huurperiode. De aankoop van de nodige accessoires en de door huurder verschuldigde waarborgsom worden bij vooruitbetaling contant voldaan en berekend met inachtneming van de desbetreffende rubrieken van het verhuurders huurtarief.
 2. Door verhuurder genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. Verhuurder kan slechts aansprakelijk worden gesteld indien huurder, na verhuurder een redelijke tijd tot nakoming te hebben gegeven, verhuurder in gebreke stelt.
 3. Ingeval de gehuurde zaken door huurder of diens gemachtigde ondergeschikte of personen in welke hoedanigheid dan ook worden opgehaald, dient huurder of diens gemachtigde, ondergeschikte of personen in welke hoedanigheid dan ook zich te legitimeren d.m.v. wettige identificatie documenten. Tevens dient vast te staan dat huurder bevoegd is om een transactie als genoemd in artikel 1 aan te gaan.
 4. De gehuurde zaken dienen immer vóórafgaande het inladen, ingeval het transport verzorgd wordt door huurder of anderszins conform voorgaande lid, geïnspecteerd te worden op deugdelijkheid. Indien dit niet geschied, wordt ervan uitgegaan dat de gehuurde zaken in correcte hoedanigheid zijn ontvangen en ingeladen.

Artikel 6. Verbod aan huurder

Het is huurder verboden:
a. de zaak aan derden voor gebruik af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden;
b. de zaak geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van de gebruikelijke accessoires;
c. enige reparatiehandeling aan de zaak uit te voeren of uit te doen voeren, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder. Ondanks toestemming van verhuurder om de reparatie te verrichten door huurder, is huurder aansprakelijk ingeval de reparatie onoordeelkundig is verricht.

Artikel 7. Risico

 1. Vanaf het moment dat huurder de zaak in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico.
 2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de zaak dient direct na ontdekking door huurder aan verhuurder te worden gemeld.
 3. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, dan wel bezwaring van de zaak dient huurder de nieuwwaarde van de zaak, volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden.
 4. Huurder dient zich terzake van alle in het kader van de (ver-) huurovereenkomst hem ter beschikking gestelde zaken, hoe ook genaamd, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat deze zaken onder beheer en/of in de risicosfeer van huurder zijn.
 5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van de zaak is huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het contract verschuldigd, te betalen alsof de zaak niet is vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard.

Artikel 8. Eigen risico

 1. Op iedere (ver-) huurovereenkomst geldt een eigen risico van 100% van de economische vervangingswaarde bij schade en diefstal, over het spelmateriaal en toebehoren.

Artikel 9. Schade

 1. Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van schade aan de zaak of zaken van derden, dient huurder van de zaak zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en eventueel met inachtneming van de bijbehorende gebruiksaanwijzing te handelen.
 2. Schade als gevolg van het gedrag van huurder geeft geen dekking als huurder een verplichting die hij volgens verhuurder heeft, niet is nagekomen en als hij daardoor de verhuurders belangen heeft geschaad.

Artikel 10. Teruggave

 1. Huurder dient de zaak voor het einde van de op de overeenkomst vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingsuren van verhuurder terug te brengen. Om ieder misverstand uit te sluiten dient huurder zich uitsluitend te melden bij verhuurder.
 2. Bij niet nakoming van de teruggave verplichting door huurder is huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor de betrokken zaak, een en ander onverminderd de bevoegdheid van verhuurder tot het eisen van schadevergoeding en of het laten terughalen van de zaak.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reinigings-en reparatiekosten indien het gehuurde in slechte staat aan verhuurder wordt teruggegeven.

Artikel 11. Schadevergoeding

 1. Indien de teruggave van de zaak niet binnen de in artikel 11 vermelde huurperiode is geschied, dan wel de zaak na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en of schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten en interesten en onverminderd het bepaalde in artikel 7 door huurder aan verhuurder vergoed dienen te worden.
 2. Indien huurder een afkoopregeling heeft afgesloten via verhuurder dient in geval van schade aan het spelmateriaal te worden gehandeld conform de bepalingen zoals vermeld in artikel 9.2.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van verhuurder krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is hij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 2. Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
 3. Daden of nalatigheden van de huurder, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn te werk gesteld.
 4. Fouten en/of gebreken in (een) door verhuurder ontworpen spel(-len) die door huurder bij goedkeuring van het (de) desbetreffende ontwerp(-en) niet zijn geconstateerd.
 5. De aansprakelijkheid van verhuurder reikt nimmer verder dan die van zijn leveranciers.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk in geval van vertraging c.q. schade aan door verhuurder geleverde zaken tijdens een niet door verhuurder verzorgd transport.
 7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installering door derden van door verhuurder verhuurde zaken.
 8. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door verhuurder verhuurde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan diens opzet of grove schuld.
 9. Deelname aan de activiteit geschiedt geheel op eigen risico. De huurder en derde zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of derden. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel.
 10. Verhuurder staat er uitsluitend voor in dat de verhuurde zaken met in achtneming van het vorige in deze algemene voorwaarden bepaalde voldoen aan de betreffende specificaties en beschrijvingen in de catalogi en op de opdrachtbevestiging. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de mate van juistheid van gegevens en tekeningen alsmede voor de geschiktheid van materialen afkomstig van huurder.
 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor al of niet op verzoek van huurder door verhuurder gegeven adviezen. Deze adviezen zijn geheel vrijblijvend en zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van verhuurder uit welke hoofde dan ook kunnen leiden; de beslissing om naar aanleiding van een door verhuurder gegeven advies bepaalde zaken te huren is er een van huurder zelf, waarvoor alleen hij de verantwoordelijkheid draagt.

Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming/ overmacht

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van verhuurder en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van verhuurder, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, terrorismerisico, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij verhuurder c.q. bij zijn leveranciers, alsmede wanprestatie door diens leveranciers waardoor verhuurder zijn verplichtingen jegens huurder niet (meer) kan nakomen.
 2. Indien naar het oordeel van verhuurder de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Verhuurder is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 5. Verhuurder heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door verhuurder ter beschikking gesteld had moeten zijn.

Artikel 14. Betaling

 1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
 2. U dient vooraf of direct na afloop van de huurperiode contant of per pin het volledige bedrag te betalen.
 3. Het gehuurde materiaal dient weer schoon en compleet te worden geretourneerd.
 4. Reinigings- en/of reparatiekosten worden aan u doorberekend à 35,- per uur.
 5. Bij annulering wordt 50% of 100% van de huurprijs in rekening gebracht. Zie art 3.2 en 18.2 van de Algemene Verhuurvoorwaarden.

Artikel 15. Expertise bij schade

 1. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter zake van het vaststellen van de schade, reparatie- en reinigingskosten aan de gehuurde zaak, komen integraal voor rekening van huurder, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van verhuurder.
 2. Bij schade beneden 225,- geschiedt de expertise door verhuurder. Bij een geschil rond vorenbedoelde expertise of bij een schade boven 225,- wordt in onderling overleg een schade- expertisebureau aangewezen.

Artikel 16. Niet nakoming door huurder

 1. Indien huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surséance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft verhuurder het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd zijn recht op vergoeding van de kosten, schaden en interesten. Verhuurder is eveneens gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding van schade kosten en interesten, indien zich een van de hierboven geschetste omstandigheden in de nabije toekomst zal voordoen.
 2. In gevallen in lid 1 genoemd, is verhuurder te allen tijde zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om de zaak bij huurder terug te halen. Huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Huurder machtigt verhuurder bij deze zich toegang te verschaffen tot de plaats waar de zaak zich bevindt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, hetzij door huurder, hetzij door derden, in verband met het terughalen van de zaak c.q. het niet continueren van de overeenkomst wordt geleden.
 3. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door verhuurder bij uitoefening van de hierboven beschreven bevoegdheid worden gemaakt, komen voor rekening van huurder.
 4. Bij niet nakomen van één zijner verplichtingen, is huurder in verzuim door het enkel verstrijken van enig overeengekomen termijn.
 5. Onverminderd het bovenstaande is huurder aan verhuurder alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven vergoeding te vorderen van schaden, kosten en interesten, welke door verhuurder voortvloeien uit de niet – dan wel te late betaling teruggave en/of annulering of ontbinding van onderhavige overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de incassobureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts e.d. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste 114,- zullen bedragen.

Artikel 17. Annulering/wijziging

Huurtermijn c.q. tijdstip annulering/ wijziging is slechts mogelijk, afgezien de situatie (-s) als genoemd in artikel 13, onder de volgende voorwaarden:

 1. Ingeval verhuurder de zaken nodig heeft voor gebruik ten behoeve van massa- communicatie, heeft verhuurder het recht de overeenkomst te annuleren. In onderling overleg kan een nieuwe datum voor de (ver-) huur afgesproken worden. Bijzondere omstandigheden buiten beschouwing gelaten, heeft huurder geen recht op schadevergoeding.
 2. De (ver-) huurovereenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Huurder kan de overeenkomst de laatste 24 uur weliswaar annuleren, doch in dat geval zal huurder de volledige 100% huurprijs verschuldigd zijn.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen – tenzij deze naar de regels van de absolute competentie door de kantonrechter dienen te worden berecht – bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

© Kraak de Kist, 2021 op alle spelnamen, teksten, foto’s en tekeningen. Gebruik op welke wijze dan ook door derden, alleen na schriftelijke toestemming van Kraak de Kist

© 2021

 

Zin gekregen? Reserveer vandaag nog

Reserveer direct via het onderstaande reserveringssysteem.
Selecteer de gewenste datum en tijdstip, vul enkele gegevens in en plaats direct de reservering.

Annuleren kan geheel kosteloos.

 • Thema en speeltijd
 • Kies datum en tijd
 • Bezorging
 • Selecteer medewerker
 • Contactgegevens
 • Betalingsmethode
 • Custom Fields
 • Bevestiging

Thema en speeltijd

We hebben van beide thema's meerdere kisten. Het is mogelijk om meerdere kisten te huren en/of de kist(en) meerdere keren te spelen.

Thema en speeltijd

We hebben van beide thema's meerdere kisten. Het is mogelijk om meerdere kisten te huren en/of de kist(en) meerdere keren te spelen.

Kies datum en tijd

Selecteer de datum het tijdstip waarop jullie willen beginnen met het spelen van de kist(en). Dit kan tot 48 uur van te voren. Last minute spelen? Bel of een stuur een whatsappje via de site.

Bezorging

Kies hier voor zelf afhalen en terugbrengen of voor bezorging van de kist.

Selecteer medewerker

Deze medewerker is u contactpersoon voor eventuele vragen, na reserveren ontvangt u zijn of haar contactgegevens in een bevestigingsmail.

Contactgegevens

Vul hier je contactgegevens in zodat wij weten wie de reservering geplaatst heeft.

Betalingsmethode

Wellicht heb jij tijdens een van onze acties een kortingscode gescoord, voer deze hier in en ontvang direct je korting.

Custom Fields

Please answer this set of questions to proceed.

Bevestiging

Je reservering staat, je kunt altijd kosteloos annuleren.
Vragen?
Bel of whatsapp +31 318 250 022 voor hulp

Kies je thema en aantal keer spelen en/of aantal kisten.

Kies je thema en aantal keer spelen en/of aantal kisten.
Kies datum en tijd
Bezorging
Selecteer medewerker
Contactgegevens
Kies een betalingsmethode
Custom Fields
Reservering bevestiging

Aantal spelrondes

Selecteer het aantal spelrondes per kist, In de volgende stap kun je meerdere kisten selecteren.

Hoeveel kisten?

De maximale hoeveelheid is 1
De Kunstroof kist
1x Spelen
2
Hours
€70
2x Spelen
4
Hours
€100
3x Spelen
6
Hours
€120
Hele dag
12
Hours
€150
Blackbeard's Treasure
1x Spelen
2
Hours
€70
2x Spelen
4
Hours
€100
3x Spelen
6
Hours
€120
Hele dag
12
Hours
€150
Samenvatting
Plaats
Kraak de Kist EDE
De Halte 219, 6711 NZ Ede